TC Resschebeke
Huishoudelijk reglement van Tennis Club Resschebeke vzw (TCR)
Uitgebreid reglement voor de leden van de vzw TCR, de gebruikers en de bezoekers van de tennisterreinen, de sanitaire installaties, het clublokaal en alle andere faciliteiten op het domein van de vzw TCR.

Lidmaatschap

Art 1.
Dit huishoudelijk reglement vormt een aanvulling op de neergelegde statuten van de VZW Tennisclub Resschebeke, die ter inzage liggen in het clubhuis.  Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden (spelend of niet-spelend) van TC Resschebeke en hun gasten.

Art 2.
De Raad van Bestuur bepaalt jaarlijks de lidgelden voor het seizoen. Deze worden bij aanvang van het seizoen op de website www.TC-Resschebeke.be
gepubliceerd.
Alle spelende leden (dwz leden die tijdens het lopende seizoen tennis wensen te spelen op de terreinen van TCR) zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Vlaamse Tennis vereniging (VTV).   TCR zorgt automatisch voor deze aansluiting bij inschrijving van betreffende spelend lid in de club.
Enkel spelende leden die al aangesloten zijn bij een andere tennisclub en een VTV lidmaatschapkaart kunnen voorleggen zijn vrijgesteld van deze  verplichting.  Dit geeft op geen enkele manier aanleiding tot enige vorm van korting op het lidgeld van betrokkene.

Art 3.
De terreinen zijn voorbehouden voor de spelende leden van TCR en hun gasten.
Reservatie kan enkel gebeuren via het elektronische Reservatiesysteem.

Art 4.
Niet leden kunnen op uitnodiging van een spelend lid spelen, mits voorafgaande betaling van een vergoeding van 5 € aan de bar. Niet-leden kunnen maximaal 4 maal per seizoen door een spelend lid worden uitgenodigd (ongeacht of dit door één of meerdere leden gebeurt). Een spelend lid kan maximaal 6 maal per seizoen een gast uitnodigen. Het spelend lid moet een reservatie maken via het elektronische reservatiesysteem (“Reserveren met een gast“).
Gastspelers, die geen lid zijn van de VTV spelen volledig voor eigen risico; zij zijn niet verzekerd tegen eventuele eigen schade of schade aan derden.
TCR kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Art 5.
Van voorgaande regeling kan worden afgeweken door het Bestuur ter gelegenheid van tornooien, kampioenschappen, demonstraties, opleidingen en interclubwedstrijden. De reservaties voor deze activiteiten worden door het
Bestuur duidelijk aangeduid.

Art 6.
Overtreders van artikels 3 en 4 worden onmiddellijk van de tennisvelden gestuurd. Indien een lid samenspeelt met iemand die niet in regel is of indien hijzelf op een of andere manier dit reglement overtreedt, stelt hij zich aan sanctie bloot, gaande van het ontzeggen van de toegang tot de club tot de onmiddellijke intrekking van zijn lidmaatschap.

Art 7.
Voor de 3 terreinen dient via het electronisch systeem te worden gereserveerd.

Rode reservaties
1)   Reservaties kunnen zowel van op de club als van thuis uit gebeuren
2)   Spelers kunnen 2 keer reserveren in een periode van 14 dagen
3)   Het is verplicht een medespeler in te vullen bij een reservatie
4)   Naast de speler voor “Rood” kiezen
5)   Spelers worden automatisch verwittigd via e-mail wanneer ze worden bijgeplaatst bij een reservatie
6)   Het is niet toegelaten te reserveren onder een andere naam
7)   Een reservatie kan steeds geannuleerd worden. Gelieve dit tijdig te doen!

Blauwe reservaties
1)   Wanneer de pleinen vrij liggen kan er vrij gereserveerd worden
2)   Dit kan zowel van op de club als van thuis uit
3)   Reserveren kan enkel op de dag zelf!
4)   Het is verplicht een medespeler in te vullen bij een reservatie
5)   Naast de speler voor “Blauw” kiezen
6)   Het is niet toegelaten te reserveren onder een andere naam
7)   Bij misbruik volgen er sancties

Opgelet: Jeugdleden tot 16 jaar (cat. Kids I & II en Jeugd I) kunnen niet meer in het rood reserveren na 18.30u. Wel nog in het blauw (reservatie op dag zelf)

Sancties
1)   1ste inbreuk = officiële verwittiging
2)   2de inbreuk = 1 week speelverbod
3)   3de inbreuk = 1 maand speelverbod
4)   4de inbreuk = uitgesloten voor de rest van het seizoen

Gelieve steeds te reserveren,  zowel voor de rode als blauwe reservaties. Bij discussie kan de pc steeds geraadpleegd worden. Niet gereserveerd = niet spelen.

Art 8.
Club initiatieven door het Bestuur georganiseerd hebben voorrang op alle reservaties.

Art 9.
Bij overmacht zoals weersomstandigheden worden geen reservatie beurten vervangen of terugbetaald.

Art 10.
Bij ongeldig gebruik van het reservatie systeem kan uitsluitend een bestuurslid
en/of zijn aangestelde optreden.

Gebruik van het clublokaal, sanitair en terreinen

Art 11.
De dagen en uren waarop het clublokaal en de terreinen toegankelijk zijn en de toepasselijke tarieven in de bar worden duidelijk en op zichtbare plaatsen  aangeplakt. Het Bestuur kan steeds afwijkingen toestaan.

Art 12.
Het Bestuur kan ten allen tijde het clublokaal sluiten om redenen van openbaar nut, veiligheid of in geval van overmacht.

Art 13.
Iedere bezoeker dient zich behoorlijk te gedragen en onmiddellijk gevolg geven aan de aanwijzingen van de bestuursleden, hun aangestelde of het personeel.

Art 14.
TCR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verdwenen voorwerpen.
De gevonden voorwerpen dienen onmiddellijk afgegeven te worden aan het Bestuur of aan het personeel met dienst. Het is raadzaam geen waardevolle voorwerpen achter te laten in de kleedkamers.

Art 15.
De bezoekers staan in voor eigen veiligheid. TCR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele persoonlijke ongevallen.

Art 16.
Het is verboden enige handelsactiviteit of publiciteit te voeren op en rond de terreinen van TCR zonder toelating van TCR.

Art 17.
Het is niet toegelaten:
- voor 7:00 en na 23:00 te vertoeven op de terreinen;
- de gebouwen en hun toebehoren, alsook het sport- en lesmateriaal te
beschadigen, door onregelmatig gebruik op straf van schadevergoeding;
- te roken in het clublokaal of op de terreinen;
- de goede orde te verstoren door ongemanierde of ongepaste handelingen of
gebaren, te zingen, te roepen, te tieren, te spuwen, zich op te houden in ruimten voorbehouden aan de diensten van de inrichting of zich als bezoeker, die niet van het clublokaal gebruik maakt, in deze accommodatie te bevinden
- sportonderricht of tennisles te geven tegen vergoeding tenzij mits machtiging van het Bestuur van TCR. Aanvragen hiervoor dienen schriftelijk ingediend te worden bij bestuur@tc-resschebeke.be.

Art 18.
Het is niet toegelaten de terreinen met niet aangepast schoeisel te betreden.

Art 19.
De sportbeoefenaars mogen slechts bij de aanvang van het hun toegewezen uur het sportveld betreden. Zij dienen onmiddellijk het sportveld te verlaten bij het einde van de hun toegewezen duur. Elk speeluur is beperkt tot 55 minuten, de laatste 5 minuten moeten door de spelers benut worden om het terrein te vegen met het voor handen zijnde materiaal.

Art 20.
Afval van alle aard wordt door de gebruikers zelf opgeruimd.

Art 21.
Bezoekers van de bar zijn onderworpen aan de bepalingen van de wet
ter beteugeling van de openbare dronkenschap.

Sponsoring

Art 22. TCR behoudt zich het recht sponsoring te aanvaarden.
Het door de club totaal jaarlijks ontvangen sponsoringbedrag mag de 3000 € niet overschrijden.  TC Resschebeke behoudt zich dan ook het recht voor om potentiële sponsoring te weigeren
Iedere schijf van 250€ sponsoring geeft recht op een effectief lidmaatschap voor 1 persoon. De sponsors kunnen ook opteren om een vermelding op de advalvas van de club en/of website te verkrijgen.
Na betaling van het sponsoringsbedrag wordt door TCR een sponsoringsattest uitgeschreven.


Algemene bepalingen

Art 23.
Het personeel is belast met de uitvoering van het onderhavige reglement.
Klachten dienen aan de Voorzitter of een bestuurslid te worden overgemaakt. In geval van betwisting zal alleen het Bestuur van TCR autonoom en uitsluitende beslissingsbevoegdheid hebben. Iedere bezoeker wordt geacht het reglement te kennen en verplicht zich ertoe dit na te leven. De bezoekers die de bepalingen van onderhavig reglement niet naleven of wiens gedrag opspraak verwekt, zullen verplicht worden de terreinen of het clubhuis onmiddellijke te verlaten. Verdere toegang kan hen geweigerd of ontzegd worden voor onbepaalde tijd. In geval van weerspannigheid zal de hulp van de Politie worden ingeroepen.

Art 24.
De plaatselijke Politie, personeel met dienst en het Bestuur zijn bevoegd
inbreuken op het reglement vast te stellen.Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de TCR op 01/06/2011.
Namens de vzw Tennis Club Resschebeke