TC Resschebeke
Sterk uitgebreide verzekeringspolis voor alle leden Tennis Vlaanderen.

Als lid van onze tennisclub ben je dankzij Tennis Vlaanderen verzekerd bij onze partner en sponsor Ethias. Deze unieke verzekeringspolis is uiteraard helemaal afgestemd op de specifieke noden van tennisspelers. En sinds 1 januari van dit jaar versterkten wij die sportverzekering nog. Verschillende waarborgen zijn opgetrokken tot het hoogste niveau in Vlaanderen en we voegden enkele interessante nieuwe dekkingen toe. Het resultaat van een mooi dubbelspel van Tennis Vlaanderen en Ethias.

Wat is er nieuw binnen de verzekeringspolis van Tennis Vlaanderen?

Een echte primeur binnen de sportverzekeringswereld: terugbetaling van een gedeelte van het lidgeld (€70) bij langdurige gedwongen tennisongeschiktheid   (voorwaarden: ongeval voor 1 juli en minimum 3 maanden ongeschiktheid).
Wie naast het tennisveld aan de conditie werkt en gaat joggen, wandelen, zwemmen of fitnessen buiten clubverband, is met de polis van Tennis Vlaanderen nu ook tijdens die activiteiten gedekt voor lichamelijke ongevallen.
Ook nieuw is de dekking voor brilschade tot €500 (mits deze schade gepaard gaat met een lichamelijk letsel).
De kosten voor kiné met ziekenhuisopname zijn vanaf nu gedekt tot 100% van het RIZIV-tarief. Bij kinesitherapie zonder ziekenhuisopname betaalt de verzekering tot €250 terug.
De terugbetaling van niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen medische kosten bij lichamelijke ongevallen werd opgetrokken tot €875 en uitgebreid naar alle kosten (in plaats van enkel gips- en apotheekkosten).
Voor tandprotheses krijg je dankzij de nieuwe polis van Tennis Vlaanderen nu tot €2000 per ongeval of €500 per tand terug.
Deze verstrekte verzekering geldt voor alle leden van Tennis Vlaanderen sinds 1 januari van dit jaar. De eerdere waarborgen uit de polis blijven uiteraard van kracht.

De oude en nieuwe voorwaarden van de polis kan je hier in detail nalezen.


Verzekeringspolis sportongevallen samenvatting

Tennis Vlaanderen heeft bij de verzekeringsmaatschappij Ethias (vroeger Omob) een polis sportongevallen. Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen is aangesloten, valt automatisch onder deze verzekering. 

Heb je als lid een sportongeval? Meld dit dan meteen aan het clubbestuur! Je hoeft zelf geen aangifte te doen.

Een samenvatting van de polis vindt u hieronder terug. De volledige polis kan u ook nog eens nalezen.
Voor eventuele bijkomende inlichtingen kan u steeds contact opnemen met Sonja Van Goethem op het nummer 02/548.03.02 of mail naar sonja.vangoethem@tennisvlaanderen.be.

Helpdesk Extranet Ethias
011/28.25.00 of g-extranet.nl@ethias.be
Om beter te voldoen aan de steeds grotere behoefte om een volwaardige ondersteuning te bieden aan onze Extranet-gebruikers, werd er een Helpdesk Extranet opgericht.
Deze is operationeel vanaf 04/01/2016 en is te bereiken op telefoonnummer 011/28.25.00 of via het mailadres g-extranet.nl@ethias.be

Burgerlijke aansprakelijkheid

1.1. De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid voor de schade aan derden welke tijdens de verzekerde activiteiten ten laste kan gelegd worden van:
de bij Tennis Vlaanderen aangesloten clubs;
 • het al dan niet bezoldigd personeel zoals officials;
 • de vrijwilligers die hun medewerking verlenen aan de organisaties voor zover zij ook lid zijn van de verzekeringsnemer;
 • de spelers en de scheidsrechters;
 • de ouders van minderjarige kinderen voor zover ze voor hun kinderen aansprakelijk worden gehouden.
Het betreft een dekking voor alle materiële en lichamelijke schade welke veroorzaakt wordt tijdens de volgende activiteiten:
kampioenschappen en tornooien;
 • vriendschappelijke en andere wedstrijden;
 • andere activiteiten zoals feesten voor de leden, bals, e.d.
1.2. Is o.m. uitgesloten van de dekking burgerlijke aansprakelijkheid:
schade veroorzaakt door een aansprakelijke van minstens 16 jaar oud welke schade heeft veroorzaakt met opzet en elke schade veroorzaakt ingevolge dronkenschap;
 • schade aan materieel, kledingsstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van de leden behalve van scheidsrechters en officials in functie.
1.3. Verleende waarborgen:
lichamelijke schade : 5.000.000 euro
 • materiële schade : 620.000 euro

Burgerlijke en strafrechterlijke verdedigingskosten

Voor zover de verzekeraar gehouden is tot dekking, neemt hij de verplichting op zich de verdedigingskosten op zich te nemen uit hoofde van iedere burgerlijke of strafrechterlijke rechtspleging tegen de clubs of de leden.
De dekking betreft kosten van advocaat, experten en procedure. Zij is beperkt tot 12.500 euro.

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen

1.4. Omschrijving van het verzekerde ongeval
Onder lichamelijk ongeval wordt verstaan, " een plotse gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer ".
Zijn alzo o.m. verzekerd:
ziekte of infectie ten gevolge van het ongeval;
 • zonnesteek;
 • beten van dieren of insecten;
 • gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover ze zich onmiddellijk en plots manifesteren zoals hernia's, liesbreuken, spierscheuringen, verrekkingen, verstuikingen, enz...
1.5. Gedekte kosten
geneeskundige kosten zoals deze van geneesheer, chirurg, apotheker, ziekenhuis, radiografie, orthopedie, prothese, fysiotherapie,… (Ethias limiteert sinds 01/01/08 de terugbetaling van fysio- en kinesitherapiekosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) tot 125 euro per ongeval (om misbruiken te voorkomen))
 • tandprothese : met een maximum van 500 euro per ongeval en 125 euro per tand;
 • apothekerskosten en kosten van gipsen met een maximum van 620 euro;
 • begrafenis;
 • vervoer van het slachtoffer.
De gedekte kosten worden beperkt tot de datum van de consolidatie van de letsels met een maximumtermijn van twee jaar vanaf het ongeval. De dekking wordt verleend na tussenkomst van het ziekenfonds en tot maximaal 100 % van het geldende RIZIV-barema.
1.6. Vaste vergoedingen
In geval door het lichamelijk ongeval tijdens de verzekerde activiteiten de dood wordt veroorzaakt of een invaliditeit, verzekert de maatschappij de uitbetaling van een kapitaal:
in geval van overlijden binnen de drie jaar na het ongeval : 8.500 euro;
 • in geval van tijdelijke invaliditeit en totale ongeschiktheid tot het uitoefenen van de normale beroepsbezigheden : 25 euro per dag tot twee jaar na het ongeval bij werkelijk verlies van inkomen en bij gebrek aan enige uitkering op basis van de RIZIV-wetgeving;
 • in geval van bestendige invaliditeit van het slachtoffer tot maximaal 65 jaar, wordt een kapitaal uitbetaald a rato van de graad van de invaliditeit tussen 1 en 50 %: 15.000 euro en boven de 50 %: 30.000 euro.
1.7. Uitsluitingen
Is uitgesloten van de verzekering, de vrijwillige verminking door het slachtoffer of de schade aan zichzelf veroorzaakt door dronkenschap.

Aangifte van het schadegeval

Heb je als lid een sportongeval, meld dit dan meteen aan de verantwoordelijke van de club. Wij raden de clubs aan hun ongevalaangiften elektronisch door te geven via www.ethias.be (collectiviteiten => Beveiligd Extranet => Toegang tot extranet). Deze manier is veel sneller en gebruiksvriendelijker dan de papieren formulieren. Daarbovenop kan het dossier op elk ogenblik online opgevolgd worden.
Alle clubs ontvingen in 2004 vanwege Ethias een identificatienummer en paswoord voor elektronische aangifte. Indien u deze codes niet meer zou terugvinden, kan u contact opnemen met Ethias (2173extranet@ethias.be).
De aangifte dient te gebeuren binnen de 8 dagen na het ongeval door de club waarbij het betrokken lid van Tennis Vlaanderen is aangesloten. De maatschappij zal de dekking niet uitsluiten indien de aangifte buiten termijn doch redelijkerwijze zo snel mogelijk is gebeurd.